proQuest

proQuest


proQuest

proQuest

قابل توجه کاربران محترم کتابخانه

به اطلاع می رساند دسترسی به مجموعه مجلات الکترونیکی  ProQuest به آدرس زیر، از طریق IP دانشکده برقرار می باشد. 

https://search.proquest.com/index

 

آدرس کوتاه :