نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی برگزار می شود.

نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی برگزار می شود.


نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی برگزار می شود.

نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی برگزار می شود.

نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی از تاریخ 23 الی 30 آذرماه سال جاری هم زمان با هفته پژوهش؛ توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مجازی و از طریق پرتال نشر دانشگاهی (پند) برگزار خواهد شد.

 آدرس پرتال www.vabf.ir

آدرس کوتاه :