نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بر اساس وبومتریکس ویرایش ماه جولای 2022

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بر اساس وبومتریکس ویرایش ماه جولای 2022


نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بر اساس وبومتریکس ویرایش ماه جولای 2022

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بر اساس وبومتریکس ویرایش ماه جولای 2022

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بر اساس ویرایش ماه جولای 2022 نظام رتبه بندی جهانی Webometrics منتشر شد. این نظام رتبه بندی به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طریق وب سایت های دانشگاهی آنان می پردازد. بر این اساس وب سایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس ۳ شاخص تعداد ارجاع یا لینک های برقرار شده از سایر سایت ها به سایت دانشگاه (شاخص (Visibility با وزن ۵۰%، تعداد استنادات ۲۱۰ نویسنده پُراستناد دانشگاه در       Scholar Google (شاخص  Transparency/Openness ) با وزن ۱۰ % و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ % مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago (شاخص  (Excellence/ Scholar  با وزن ۴۰ % ارزیابی و رتبه بندی می شوند. در رتبه بندی اخیر سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و تبریز به ترتیب رتبه های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب نموده انددسترسی به این نظام رتبه بندی از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

http://www.webometrics.info/en

نتایج رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس نظام وبومتریکس ویرایش جولای 2022