دسترسی به پایگاه اطلاعاتی PubMed

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی PubMed


دسترسی به پایگاه اطلاعاتی PubMed

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی PubMed

به آگاهی می رساند با پیگیریهای صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، مشکل دسترسی به نسخه جدید بانک اطلاعاتی PubMed در آدرس https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/  در کل کشور برطرف شده و اکنون تمام کاربران می توانند به طور مستقیم به ویرایش جدید این بانک در آدرس فوق دسترسی داشته باشند. ضمناً لازم به تذکر است که آدرس کوتاه www.pubmed.com برای دسترسی به این بانک اطلاعاتی دیگر فعال نیست و به جای آن آدرس کوتاه www.pubmed.gov جایگزین شده است.

آدرس کوتاه :