برقراری دسترسی به Web Of Science

برقراری دسترسی به Web Of Science


برقراری دسترسی به Web Of Science

برقراری دسترسی به Web Of Science

به اطلاع  کاربران محترم کتابخانه می رساند دسترسی مجدد به مجموعه Web Of Science  از طریق IP دانشکده با استفاده از  لینکهای زیر برقرار شده است: 

Web Of Science

ESI

JCR

لینکهای فوق همچنین از طریق وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشکده به آدرس  http://diglib.khomeinums.ac.ir/  در دسترس می باشد. 

آدرس کوتاه :