انتشار ویرایش 2020 گزارش استنادی مجلات (JCR)

انتشار ویرایش 2020 گزارش استنادی مجلات (JCR)


انتشار ویرایش 2020 گزارش استنادی مجلات (JCR)

انتشار ویرایش 2020 گزارش استنادی مجلات (JCR)

ویرایش 2020 گزارش استنادی مجلات (JCR) مجموعه Web of Science از سوی موسسه Clarivate Analatic منتشر شد. در این ویرایش جدیدترین مقادیر ضریب تاثیر مجلات بر پایه استنادات ۲۰۱9 محاسبه شده است. بالاترین ضریب تاثیر  مربوط به مجله     CA-A Cancer journal for clinicians  با مقدار  292/278 است. از بین مجلات ایرانی، مجله    International Journal of Health Policy and Management  ضریب تاثیر 3/821 را کسب نموده است. پژوهشگران می توانند با مراجعه به بانک اطلاعاتی Journal Citation Report  در پایگاه استنادی  Web Of Science از جدیدترین مقادیر ضریب تاثیر مجلات حوزه تخصصی مورد علاقه خود مطلع شوند. گزارش وضعیت و رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص Impact Factor  را از اینجا دریافت کنید.

آدرس کوتاه :