بخش مجموعه سازی

در این بخش امور مربوط به نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی کاربران کتابخانه، به منظور گردآوری مجموعه مناسب با گروه های هدف دانشکده از نظر کمی و کیفی انجام می شود. نیازها در طول سال برآورد می شود و تهیه منابع عموما از نمایشگاه کتاب اردیبهشت و به تعداد محدود در طول سال انجام می شود. همچنین به منظور مدیریت و حفظ پویایی مجموعه امور مربوط به وجین منابع نیز در این بخش انجام می شود. 

کارکنان بخش مجموعه سازی: 

زهرا کریمی آذر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

آدرس ایمیل: karimiazr@gmail.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴

لیلا زارعی

کاردان مدیریت دولتی

آدرس ایمیل: zareileila@yahoo.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴