عکس سالن مطالعه

عکس سالن مطالعه

 

 

 

سالن مطالعه:

کتابخانه دارای دو سالن مطالعه ویژه خواهران و برادران می باشد که در طول ساعات آموزشی دانشکده (۷/۳۰ تا ۱۸) جهت استفاده کاربران باز می باشد.