عکس سالن آموزش منابع الکترونیک

عکس سالن آموزش منابع الکترونیک

 

 

 

 

سالن آموزش منابع الکترونیک

این بخش مجهز به ۲۳ دستگاه کامپیوتر می باشد که به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی و از جمله  آموزش منابع الکترونیک، برگزاری کلاس های درس فناوری اطلاعات دانشجویان، برگزاری آزمون های الکترونیک و سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی مربوطه  مورد استفاده قرار می گیرد.