قابل توجه کاربران محترم کتابخانه

ساعات کار کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین به شرح ذیل می باشد:

*بخش مرجع، مخزن و امانت:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7/30 الی  15/30

روزهای پنج شنبه تعطیل می باشد.

** سالن مطالعه

سالن مطالعه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در طول ساعات آموزشی دانشکده، جهت استفاده کاربران، باز می باشد.