بخش خدمات فنی

در این بخش تمام امور مربوط به آماده سازی منابع جهت استفاده از قبیل ثبت، ورود اطلاعات منابع در سیستم نرم افزاری کتابخانه و عملیات فهرست نویسی و رده بندی منابع، چاپ خروجی های لازم و الصاق آن ها به منابع و... انجام می گیرد.

 

کارکنان بخش خدمات فنی:

زهرا کریمی آذر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

آدرس ایمیل: karimiazr@gmail.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴

لیلا زارعی

کاردان مدیریت دولتی

آدرس ایمیل: zareileila@yahoo.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴