معرفی بخش های مختلف کتابخانه

بخش مجموعه سازی

در این بخش امور مربوط به نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی کاربران کتابخانه، به منظور گردآوری مجموعه مناسب با گروه های هدف دانشکده از نظر کمی و کیفی انجام می شود. نیازها در طول سال برآورد می شود و تهیه منابع عموما از نمایشگاه کتاب اردیبهشت و به تعداد محدود در طول سال انجام می شود. همچنین به منظور مدیریت و حفظ پویایی مجموعه امور مربوط به وجین منابع نیز در این بخش انجام می شود. 

کارکنان بخش مجموعه سازی: 

زهرا کریمی آذر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

آدرس ایمیل: karimiazr@gmail.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴

لیلا زارعی

کاردان مدیریت دولتی

آدرس ایمیل: zareileila@yahoo.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی ۵۸۵۷۳-۳۸۸۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۴۶۲۲۱۵۳۴ داخلی ۱۰۴

 

بخش خدمات فنی

در این بخش تمام امور مربوط به آماده سازی منابع جهت استفاده از قبیل ثبت، ورود اطلاعات منابع در سیستم نرم افزاری کتابخانه و عملیات فهرست نویسی و رده بندی منابع، چاپ خروجی های لازم و الصاق آن ها به منابع و... انجام می گیرد.

کارکنان بخش فهرست نویسی:

زهرا کریمی آذر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

لیلا زارعی

کاردان مدیریت دولتی

 

بخش امانت و مرجع

در این بخش امور مربوط به راهنمایی مراجعان جهت دسترسی به منابع مورد نیاز، عملیات امانت و بازگشت منابع، رزرو منابع، پیگیری دیرکردها و ... انجام می شود. بخش امانت از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7/30 تا 15/30پاسخگوی مراجعان می باشد.

کارکنان بخش امانت و مرجع

زهرا کریمی آذر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

لیلا زارعی

کاردان مدیریت دولتی

 

سالن مطالعه:

کتابخانه دارای دو سالن مطالعه ویژه خواهران و برادران می باشد که در طول ساعات آموزشی دانشکده پاسخگوی مراجعان می باشد.

بخش اطلاع رسانی 

امور مربوط به تامین دسترسی به پایگا های اطلاعاتی و اشتراک مجلات، برگزاری گارگاه های آموزشی، به روز رسانی وب سایت کتابخانه مرکزی و دیجیتال، اطلاع رسانی امور مختلف در این بخش انجام می شود.

کارکنان بخش اطلاع رسانی:

زهرا کریمی آذر

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی