تازه های کتاب خرداد 98

تازه های کتاب خرداد 98

تازه های کتاب خرداد 98

 کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب 98 پس از ثبت و آماده سازی در نمایشگاه تازه های کتاب در معرض دید مراجعان قرار گرفت. این نمایشگاه از تاریخ 98/03/10 راه اندازی شد و تا سال تحصیلی جدید ادامه خواهد داشت. به نحوی که کتابهای جدید آماده سازی شده به صورت دوره ای جایگزین کتابهای قبلی می شود. جهت بازدید از این نمایشگاه به بخش تازه های کتاب واقع در کتابخانه دانشکده مراجعه فرمایید.