گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین در سال 96 و 97

(آمار ارائه شده از اول سال 96 تا پایان آبان ماه 97 می باشد)

خرید از نمایشگاه 96 و 97

 • نیاز سنجی و تهیه لیست خرید
 • پیگیری های لازم در خصوص تامین اعتبار

سال 96 : مبلغ 200 میلیون  ریال

سال 97 مبلغ 100 میلیون ریال

 • پیگیری جهت دریافت بن خرید موسسات از وزارت ارشاد

سال 96 مبلغ 40 میلیون ریال بن خرید کتاب موسسات

سال 97: مبلغ 25میلیون ریال بن خرید کتاب موسسات

 • حضور در نمایشگاه کتاب و خرید منابع مورد نیاز

سال 96: 750 نسخه کتاب فارسی  و 36 نسخه کتاب لاتین

سال 97: 460 نسخه کتاب فارسی و 14 نسخه کتاب لاتین

پیگیری جهت تامین اعتبار و خرید نرم افزار کتابخانه ای

خرید نرم افزار کتابخانه ای دیجی لیب پارس آذرخش

انتقال اطلاعات کتب ثبت شده در نرم افزار اراک به نرم افزار  کتابخانه و ورود اطلاعات کتب ثبت نشده در اراک در نرم افزار دیجی لیب

 • ورود اطلاعات 1500 نسخه کتاب
 • تهیه خروجی و آماده سازی حدود 5000 نسخه کتاب

انجام فرایندهای امانت و بازگشت منابع

 • تعداد امانت نسخ: 3000
 • تعداد بازگشت نسخ: 2400

انجام فرایندهای عضویت و تسویه حساب اعضا

 • تعداد عضویت: 570
 • تعداد تسویه : 120

انجام فرایندهای وجین منابع

 • وجین حدود 1080 نسخه کتاب از مجموعه کتابخانه زیر نظر متخصصان موضوعی
 • تهیه لیست کتب وجینی و صورت جلسه
 • خروج کتب وجینی از دفتر ثبت
 • ارسال 330 نسخه کتاب به کتابخانه بیمارستان طی مکاتبات انجام شده
 • ارسال 750 نسخه از کتب وجینی به اداره فراهم آوری منابع کتابی و پیایندهای کتابخانه ملی طی مکاتبات انجام شده

افزایش فضای کتابخانه از حدود 100 متر مربع به 134 متر مربع

افزایش تعداد قفسه ها ( 10 قفسه جدید) و جابجایی کتابها در قفسه ها

برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب

راه اندازی پورتال کتابخانه مرکزی و به روز رسانی آن

راه اندازی پورتال کتابخانه دیجیتال و به روز رسانی آن

تدوین آیین نامه های عضویت و امانت و وجین و آیین نامه مالکیت معنوی و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده

تدوین راهنماهای آموزشی (آموزش استفاده از کتابخانه و آموزش نرم افزار و پایگاههای اطلاعاتی)

انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی و بارگزاری مستندات