کارکنان کتابخانه مرکزی

زهرا کریمی آذر

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (دانشجوی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)

مسئول کتابخانه و کتابدار بخش مرجع، امانت و سازمان دهی

آدرس ایمیل: karimiazr@gmail.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی 58573-38818

تلفن تماس: 08646221534 داخلی 104

 

لیلا زارعی

کاردان مدیریت دولتی

کتابدار بخش مرجع، امانت و سازماندهی

آدرس ایمیل: zareileila@yahoo.com

آدرس پستی: خمین- بلوار قدس- جنب مرکز بهداشت- کدپستی 58573-38818

تلفن تماس: 08646221534 داخلی 104